Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens en uw contactgegevens als telefoonnummer en e-mail adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting IP-Zorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij de Stichting bekend bent als Aangesloten organisatie, als Kennispartner of als Sponsor. Wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren over (voorgenomen) activiteiten of de resultaten van daarvan. Ook gebruiken wij uw gegevens om u een factuur te kunnen sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting IP-Zorg neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten.

Bewaartermijn
Stichting IP-Zorg bewaart uw persoonsgegevens tot 1 jaar nadat u als aangesloten organisatie, als Kennispartner of Sponsor bij de stichting betrokken bent geweest, of zoveel langer als dat op grond van administratieve of wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Contactgegevens van Aangesloten organisaties delen wij met Kennispartners, echter alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft. Contactgegevens van Kennispartners delen wij met Aangesloten organisaties en publiceren wij op onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting IP-Zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie ook de CookieBot Cookie Verklaring waar u uw instellingen kunt inzien en wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting IP-Zorg en heeft u het recht op de overdracht van uw gegevens. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. Vanzelfsprekend betekent dit in veel gevallen dat wij onze dienstverlening voor u niet langer kunnen uitvoeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan Stichting IP-Zorg. Voor de contactgegevens zie onder.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mocht u het met onze reactie niet eens zijn, dan kunt u vanzelfsprekend laten weten. Wij overwegen dan opnieuw.

Stichting IP-Zorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting IP-Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Stichting IP-Zorg
privacy@IP-Zorg.nl

Privacyverklaring Stichting IP-Zorg, versie 20190920
Telkens in de laatste versie op de website gepubliceerd