Algemeen
De toenemende digitalisering in de zorg (internet, cloud, mobiele devices) biedt veel voordelen en is ook van belang om de uitdaging waar de zorg voor staat (toenemende vraag, minder personeel, krappe budgetten) het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd worden organisaties hierdoor ook kwetsbaarder voor storingen, misbruik en verlies van gegevens. Het is van belang om hiervoor voldoende maatregelen te treffen.

Specifieke aandachtspunten
Veel organisaties worstelen met de vraag hoe  bijvoorbeeeld het netwerk op een adequate manier te monitoren op kwetsbaarheden, hoe te reageren op ernstige beveiligingsincidenten, toegang en beheer van data, analyse van logging en op welke wijze multifactor authenticatie in te zetten. Vaak ontbreekt het aan capaciteit, maar ook is het voor veel instellingen in de zorg lastig om de benodigde expertise hiervoor in huis te halen.

Hoe kan de werkgroep bijdragen?
De werkgroep kan voorstellen ontwikkelen met betrekking tot de genoemde onderwerpen en hiervoor generieke oplossingen uitwerken. Tevens kan de werkgroep een kader uitwerken voor mogelijke dienstverlening door leverancier op deze terreinen. De werkgroep zal allereerst moeten bepalen op welke thema’s de komende periode de focus zal liggen.

Opdracht
De opdracht aan de Werkgroep 03 Techniek is een inventarisatie te maken van relevante onderwerpen en daarbij in gebruik zijnde oplossingen. De werkgroep houdt daarbij rekening met type en omvang van de organisatie en laat dit ook zien. Daarna worden voor- en nadelen van de verschillende oplossingen weergegeven, evenals best practices als die zijn te onderkennen.
De werkgroep stelt bij voorkeur één of meer checklist samen zodat het rapport in de praktijk kan worden toegepast.

Status
De eerste bijeenkomst van de werkgroep Techniek is in verband met de coronacrisis niet doorgegaan.

Aanmelding
Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze werkgroep, meld je dan aan via het formulier Aanmelden Werkgroep(en).

Bijzonderheden
Op de werkzaamheden van IP-Zorg werkgroepen is de Leidraad voor Werkgroepen van toepassing.